Villkor

Tjelvling Funfood AB, organisations nr. 559191-9443 (”Frozen Funfood”) driver webbplatsen frozen.fun-food.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Frozen Funfood framgår på Webbplatsen. Via Webbplatsen handlas varor och tjänster direkt från frozen.fun-food.se.

§1, Ångerrätt – konsument

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument (detta gäller inte företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att du skall kunna nyttja din ångerrätt måste du returnera varan oanvänd i oskadat skick, i originalförpackning, plomberade förbrukningsvaror (obruten). Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka en produkt till oss betalar vi tillbaka produktens köpbelopp senast inom 10 dagar. Vid nyttjande av ångerrätten är det du som står för returkostnaden till oss. Konsumenten ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.

§2, Garanti och reklamationsrätt – konsument

Vi säljer alla produkter med 1 års garanti samt 3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Alla garantier gäller i Sverige. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Gäller det t.ex. handhavandefel eller felinställd produkt måste vi via våra serviceverkstäder debitera dig kostnaden. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

§3, Ångerrätt – företag

Företag har inte rätt att returnera en produkt om produktförpackningen har öppnats. Ditt företag står för returkostnaden till oss. Ditt företag ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt.

§4, Garanti och reklamationsrätt – företag

Företag får vid köp endast den garantirätt som ges från leverantören, där garantitiden kan variera mellan olika leverantörer. Företag har heller inte någon reklamationsrätt utöver sin garantirätt från leverantören. Alla garantier gäller i Sverige. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Dessa fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå du som kund får en fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Gäller det t.ex. handhavandefel eller felinställd produkt måste vi via våra serviceverkstäder debitera dig kostnaden. Det gäller även i de fall som vi inte kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Förvara dokumentet väl eftersom dokumentet krävs om du behöver utnyttja garantirätten.

§5, Service

Vi har mycket omsorgsfullt valt ut våra samarbetspartners och erbjuder rikstäckande service för att ge dig som kund ett förstklassigt garantiförfarande. Vid serviceärenden ska du i första hand kontakta tillverkarens egna serviceorganisation.

Har inte leverantören en egen serviceorganisation;

  • för produkter som väger mindre än 35 kg eller kostar mindre än 15.000 kr skickas in till Frozen Funfood för reparation. Frakten till Frozen Funfood står kunden för. Ditt företag ansvarar för risken vid returfrakt; denna risk innefattar bland annat att produkten skadas eller kommer bort under frakt. Skickas produkter in för garantiärende enligt §4 men inget fel kan konstateras av serviceverkstad, debiteras kunden en felsökningsavgift på 500 kr/produkt och faktisk returfraktskostnad.
  • för produkter som är tyngre än 35 kg eller kostar mer än 15.000 kr så kontakta Frozen Funfood för att ordna med på platsen service. Om inget fel enligt §4 kan konstateras av serviceorganisation på plats så debiteras felsökningsavgift på 950 kr/produkt och faktiska rimliga reskostnader t/r till kund.

Frozen Funfood debiterar 950 kr/tim, faktiska kostnader för reservdelar, rimliga resekostnader t/r Länna, eventuella fraktkostnader.

§6, Outhämtade paket, missad mottagning

  1. Hämtar kunden ej ut sitt paket inom angiven tid och produkten returneras.
  2. I händelse av att kunden har missat att hämta ut sitt paket kan kunden välja att få sitt paket utskickat på nytt.
  3. Om kunden inte är tillgänglig vid leverans av paket till kundens angivna adress och en ny avisering krävs för att försöka leverera försändelsen igen.
  4. Felaktiga sändningsuppgifter

Alla dessa extra kostnader som fraktbolaget debiterar, kommer Frozen Funfood fakturera kunden i en separat faktura i efterhand. Exempelvis leveranshinder 105 kr, returnerade  paket som inte hämtas ut 125-500 kr.

§7, Betalning med kreditkort / betalkort

Frozen Funfood använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

§8, Sekretesspolicy

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. För hantering av personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och att den inte kommer säljas till tredje part.

§9, Om Svea Faktura


Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Bank AB. För att handla mot faktura måste du
ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är
bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha
några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Tjelvling Funfood AB överlåtna till Svea Bank
AB.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär
detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till
dig.

Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad
påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas
fakturan till inkasso.

Fakturavillkor

§10, Om Svea Delbetalning

Genom vårt samarbete med Svea Bank AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna
delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig
bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Har du några frågor så kan du ringa 08 – 514 931 13 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift
195 kr, aviavgift 29 kr: 10,55%.

§11. Force Majeure

Frozen Funfood ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Frozen Funfood inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Frozen Funfood Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Frozen Funfood rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

§12, Ändringar av Villkoren

Frozen Funfood förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Frozen Funfood har informerat Kunden om ändringarna. Frozen Funfood rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

§13, Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

§14, Tillämplig lag och tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Frozen Funfood kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Frozen Funfood beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.  Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

§15, Felaktigheter

Frozen Funfood reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager.Frozen Funfood har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.